Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 151 t/m 200 van 2,195

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 44» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 Achterkant (J/N): Ja Bron (S533)
 
152 Achterkant (J/N): Ja Bron (S534)
 
153 Achterkant (J/N): Ja Bron (S535)
 
154 Achterkant (J/N): Ja Bron (S536)
 
155 Achterkant (J/N): Neen Bron (S358)
 
156 Achterkant (J/N): Neen Bron (S444)
 
157 Achterkant (J/N): neen Bron (S445)
 
158 Achterkant (J/N): Neen Bron (S449)
 
159 Achterkant (J/N): Neen Bron (S450)
 
160 Achterkant (J/N): neen Bron (S456)
 
161 Achterkant (J/N): Neen Bron (S458)
 
162 Achterkant (J/N): Neen Bron (S465)
 
163 Achterkant (J/N): Neen Bron (S466)
 
164 Achterkant (J/N): Neen Bron (S467)
 
165 Achterkant (J/N): Neen Bron (S481)
 
166 Achterkant (J/N): Neen Bron (S485)
 
167 Achterkant (J/N): Neen Bron (S487)
 
168 Achterkant (J/N): Neen Bron (S490)
 
169 Achterkant (J/N): Neen Bron (S491)
 
170 Achterkant (J/N): Neen Bron (S493)
 
171 Achterkant (J/N): Neen Bron (S497)
 
172 Achterkant (J/N): Neen Bron (S498)
 
173 Achterkant (J/N): Neen Bron (S499)
 
174 Achterkant (J/N): Neen Bron (S501)
 
175 Achterkant (J/N): Neen Bron (S502)
 
176 Achterkant (J/N): Neen Bron (S519)
 
177 Achterkant (J/N): Neen Bron (S531)
 
178 Achterkant (J/N): neen Bron (S532)
 
179 Akte 14 :
Heden den 25-08-1865 is voor ons Dirk Simons,Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Stad Doetinchem,Provincie Gelderland in het Gemeentehuis in het openbaar verschenen ANTONIE IJZEREEF,van beroep arbeider oud 37 jaren geboren in de gemeente Hengelo en woonachtig binnen deze gemeente door ons is overlegd een op den 1e December 1864 te Arnhem geregistreerde ? van een vonnis,gewezen door de Arrondissements Regbank aldaar toenmaligd woonplaats van den Comparant op den 28 november bevorens;bij welk vonnis is uitgesproken de ontbinding van het op den 25 juni 1859 te Zelhem voltrokken huwelijk tussen Antonie Ijzereef van beroep arbeider en Hendrika Kelderman zonder beroep en zulks ter zake van vergifteging waardoor gemelde Hendrika Kelderman bij Arrest van het Hof van Gelderland de dato 2 april 1864 is veroordeeld tot de straffe des doods doch bij koninklijk besluit van den 3 augustus daaraanvolgende no 60 is veranderd in een tuchthuisstraf voor den tijd van 15 jaren en zij die straf ondergaat in de strafgevangenis voor vrouwen te Woerden.
En hebben wij hiervan overeenkomstig artikel 48 van het Burgelijk Wetboek de inschrijving gedaan ten verzoeke van den Eisscher Antonie Ijzereef die voorts aan ons,benevens de gezegde Expeditie des vonnis heeft overlegd het bewijs van betekening aan de in de strafgevangenis te Woerden verblijfhoudende Hendrika Kelderman volgens deurwaarders Exploits van den 20 December 1864 denzelfdag te Woerden geregistreerd;benevens uittreksel uit het huwelijksregister der gemeente Zelhem en een certificaat van den heer Griffier bij de Arrondissements Regbank voornoemd gedagtekend den 6 april dezes jaars dienzelfden dag te Arnhem geregistreerd waaruit blijkt dat gene aantekening van beroep tegen het zelve vonnis is gedaan en alzoo tegen hetzelve door geen wettig middel kan worden opgekomen mede het getuigschrift en verder bijlagen aan deze acte zullen gehecht blijven.
En is dit alles gedaan en geschiedt in tegenwoordigheid van Hendrik Jan van der Beek enz. 
Ijzereef Antonie (I408)
 
180 Akte van aankoop huis aan Steenhuizen 11 :
Voor my Theodorus Bernardus Kampschreur,notaris ter standplaats Zevenaar,verschenen de heren:
1. Gerardus Duis,landbouwer te Zevenaar,B 72,geboren te Didam 1 october acttien honderd negen en tachtig,voor zich en als lasthebber van :
a.Gerardus Antonius Johannes Duis fabrieksarbeider te Zevenaar, B 72
b.Antonius Gerhard Duis,metselaar te Zevenaar, Griethsestraat,B nommer 187
c.Hendricus Johannes Duis,metselaar te Zevenaar,B 85;
blijkende deze lastgeving uit een onderhandse akte van volmacht,die na
vooraf door de lasthebber in tegenwoordigheid van my,notaris,en van de
na te noemen getuigen te zyn voor echt erkend, en ten blijke daarvan
door hen allen te zyn getekend,aan deze akte is vastgehecht.
2. Hendrikus Johannes Kelderman,schilder te Zevenaar,als in algehele
gemeenschap gehuwd met Gerarda Johanna Duis.
De comparanten verklaarden te willen tot stand brengen de scheiding en deling van de navolgende onroerende goederen,waartoe zy vooraf te kennen gaven:
dat de comparant sub 1 in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd met Johanna Dikker,beiden in eersten echt,welke huwelijksgemeenschap werd ontbonden
door het overlijden van Johanna Dikker op twaalf november negentien honderd
acht en veertig;
dat genoemde Johanna Dikker is overleden na by testament verleden voor my,op
twaalf augustus negentien honderd acht en veertig,te hebben gelegateerd aan
haar genoemde echtgenoot,in plaats van het hem toekomend erfdeel volgens de wet
het vruchtgebruik harer gehele nalatendschap, en tot erfgenamen te hebben
nagelaten haar vier wettige kinderen, de genoemde echtgenote van de comparant
sub 2, en de hiervoor sub 1 a,b,en c genoemde lastgevers;
dat de huwelyksgemeenschap Duis/Dikker behoort:
het huis met erf te Zevenaar,kadastraal bekend Gemeente Oud Zevenaar,Sectie B
nommer 700,groot een en twintig aren,veertig centiaren.
Overgaande tot scheiding verklaarden de comparanten in vollen eigendom toe te
delen aan de comparant sub 2, het oosterlyk afgepaald gedeelte groot ongeveer
zeven aren van gemeld kastrale perceel.
Onder verplichting om uit te keren aan de comparant sub 1, de som van
TWEE DUIZEND VIER HONDERD GULDEN, en aan elk der sub a,b, en c genoemde
lastgevers de som van VIER HONDERD GULDEN niet opeisbaar zullen zyn voor het
overlijden van de comparant sub 1, doch de uitkering aan de comparant sub 1 steeds geheel of gedeeltelijk opeisbaar zal zyn met inachtneming van een
opzeggingstermijn van drie maanden.
Tot zekerheid dezer uitkeringen tot een gezamelijk bedrag van DRIE DUIZEND
ZES HONDERD GULDEN met twee jaar en het lopende jaar interest, wordt hypotheek
voorbehouden en zoveel nodig gevestigd op het by deze akte aan de comparant
sub 2 toebedeelde onroerend goed, onder de bedingen bedoeld in de artikelen
1223 en 1254 Burgelijk Wetboek, en 297 Wetboek van Koophandel.
Het toebedeelde kan door de verkrijger vanaf 1 januari negentien honderd een
en vijftig in genot der huur worden aanvaard,terwijl vanaf die dag alle lasten van het toebedeelde gehevem wordend voor zijn rekening zijn.
Comparaten verklaarden hiermede het by deze akte aan de comparant sub 2
toebedeelde tot hun volkomen genoegen te hebben gescheiden en gedeeld, dat zy elke vrijwaring uitsluiten en ook de ontbinding bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 Burgelijk Wetboek voor zover op scheidingen toepasselyk uitdrukkelyk
uitsluiten.
Voor de uitvoering dezer akte en alle gevolgen ervan,ook voor gerechtelyke executie, verklaarden partijen domicilie te kezen ten kantore van de notaris,bewaarder dezer minute.
Deze in minuut opgemaakte akte is verleden te Zevenaar op heden de tweede
Februari negentien honderd een en vijgtig en tegenwoordigheid van de Heren
Gerardus Geerling Antonius Kraayvanger kantoorbediende en Johannes Baptist
Hermanus Smit,timmerman beiden wonende te Zevenaar als getuigen evenals de
comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddelijk na voorlezing is deze akte door de comparanten de getuigen en mij notaris ondertekend.
(Getekend) G.Duis,H.J.Kelderman,Kraayvanger J.B.H.Smit,Kampschreur notaris. 
Kelderman Hendricus Johannes (I242)
 
181 Akte: 101 Bron (S503)
 
182 Akte: 101 Bron (S535)
 
183 Akte: 102 Bron (S531)
 
184 Akte: 103 Bron (S445)
 
185 Akte: 107 Bron (S447)
 
186 Akte: 11 Bron (S489)
 
187 Akte: 111 Bron (S446)
 
188 Akte: 123 Bron (S488)
 
189 Akte: 126 Bron (S527)
 
190 Akte: 1288 Bron (S532)
 
191 Akte: 13 Bron (S466)
 
192 Akte: 147 Bron (S521)
 
193 Akte: 1482 Bron (S492)
 
194 Akte: 16 Bron (S457)
 
195 Akte: 17 Bron (S448)
 
196 Akte: 17 Bron (S522)
 
197 Akte: 182 Bron (S520)
 
198 Akte: 191 Bron (S499)
 
199 Akte: 2 Bron (S458)
 
200 Akte: 21 Bron (S459)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 44» Volgende»